Телефон: +375 (29) 115 9000  
E-mail: info@aparton.com  

Our services

Firma Aparton

 

1. Spotkanie na lotnisku

Nasza maszyna w dogodnym czasie, aby spotka? si? na lotnisku i transfer do miejsca zakwaterowania. W zale?no?ci od liczby osób wygodnie zaj?? miejsce zamieszkania lub samochodu Audi (do 2 osób) lub pasa?erów i 8-osobowa Ford Transit z liczb? odwiedzaj?cych wi?cej ni? 2 osoby.

Nasz kierowca b?dzie czeka? na ciebie w momencie przyjazdu na lotnisku z tabliczk? z nazw? i wprowadzaj? do swojego mieszkania. Mo?emy równie? spotka? si? na kolejowej / dworca kolejowego i przyprowadz? was do mieszkania.

 

2. Rejestracja cudzoziemców i bezpa?stwowców

Ka?dy go?? jest nasz kapita? Aparton firma ma przyjemno?? zaoferowa? szerok? gam? ró?nych us?ug, który obejmuje równie? tymczasow? rejestracj? obcokrajowców w Republice Bia?orusi. Ka?dy cudzoziemiec, który przyby? do naszego kraju, trzeba mie? pewno??, aby przej?? przez procedur? rejestracji tymczasowej.

Rejestracja - procedur? uzyskania pozwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec w Republice Bia?orusi. Tymczasowo pobytu w Republice Bia?orusi cudzoziemca - osoba, która przyby?a w Republice Bia?orusi, na okres nie d?u?szy ni? dziewi??dziesi?t dni w roku od dnia wej?cia w Republice Bia?orusi.

Zgodnie z artyku?em 36 ustawy z Republiki Bia?oru?, cudzoziemcy przybywaj?cy do Republiki Bia?oru? w ci?gu trzech dni nie mo?e (z wyj?tkiem weekendów, ?wi?t i wakacji zg?oszonych przez Prezydenta Republiki Bia?oru? jako wolne od pracy), zapisa? si? do organu rejestracyjnego (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, narz?d wewn?trzny Spraw, czy hotel, przeprowadzeniu rejestracji cudzoziemców).

Dla wygody naszych klientów ?wiadczymy us?ugi dla tymczasowej rejestracji, bez konieczno?ci obecno?ci klienta, czyli Teraz nie trzeba sta? w kolejce i wype?ni? liczne papier do uzyskania tymczasowej rejestracji - dla ciebie zrobi to z nami. Aby to zrobi?, b?dziemy potrzebowa? od Ciebie nast?puj?ce dokumenty:
    - Zastosowanie;
    - Karta migracji;
    - W polisa ubezpieczenia zdrowotnego. Wyj?tek stanowi? obywatele WNP, a tak?e obywatele Albanii, Algierii, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Egipcie, Jordanii, Iraku, Kanady, Chi?skiej Republiki Ludowej, Kolumbii, Korei Pó?nocnej, Korei Po?udniowej, Kuby, Republiki Ludowo-Demokratycznej, Liban, Libia, Madagaskar Macedonia, Malezja, Malta, Meksyk, Maroko, Mongolia;

Termin rejestracji tymczasowej regu?y nie przekracza jednego dnia. (!) Nale?y pami?ta?, ?e w przypadku odst?pienia od tymczasowego rejestracji po opuszczeniu Republiki Bia?orusi, zgodnie z naszym ustawodawstwem mo?esz napotka? grzywnie do 1.000.000 rubli. Nale?y uwa?a?, aby korzysta? z us?ug naszej firmy i nigdy nie znajdzie si? w takiej sytuacji.

 

3. Rejestracja wiz turystycznych do Republiki Bia?orusi

W przypadku cudzoziemców pragn?cych odwiedzi? Republik? Bia?orusi, spó?ka ?wiadczy us?ugi wizy wjazdowej Aparton. W celu uzyskania wizy wjazdowej, nale?y wype?ni? i wys?a? nam "formularz wniosku wizowego przy wje?dzie do Republiki Bia?oru?" z pro?b? o wsparcie wizy. W kwestionariuszu, nale?y poda? nast?puj?ce dane:
 - Nazwisko i imi?;
 - Data urodzenia;
 - Obywatelstwo;
 - Numer paszportu;
 - Okres wa?no?ci paszportu;
 - Oczekiwany wizyta miasta;
 - Kod identyfikacyjny mieszkania, w którym chcesz si? zatrzyma?;
 - Okres, w którym trzeba dokona? zaproszenie.

Wtedy nasza firma opracowuje zaproszenie i voucher turystyczny i wysy?a do urz?du konsularnego lotniska "Minsk". Po przybyciu na "Mi?sk-2" National lotniska, trzeba i?? do urz?du konsularnego, który otrzyma? wiz? turystyczn? i op?aty konsularne s? wyp?acane na podstawie dokumentu gospodarza. Sekcja konsularna Ci wype?nieniu formularza na formularzu zg?oszeniowym. Powiniene? mie? 1 kolorowe zdj?cie (3,5x4,5). Koszt zaproszenia i turystycznej bonu wynosi 60 $ dla jednej osoby. Firma Aparton zapewnia pomoc w uzyskaniu wizy do cudzoziemców w ci?gu 3 dni na podstawie rezerwacji i p?atno?ci noclegu.

Uwaga: Dokonywanie wiz? wjazdow? po przybyciu na terytorium Republiki Bia?orusi odbywa si? wy??cznie w "Mi?sk-2" National Airport. Inne pozycje punkty kontrolne RB nie zawieraj? s?u?b konsularnych.